บริษัท อีซีจี-รีเซิร์ช จำกัด (ECG-RESEARCH)

Invesment Beyond Promise, It's TRUST

We are leader in high-touch private equity consulting.

เราคือผู้บุกเบิกและผู้นำด้านการลงทุน Private Equity ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ และมีนโยบายสำคัญคือคำนึงถึงนักลงทุนเป็นอันดับแรก และให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของเงินลงทุน

Promise & Deliver

คำสัญญาและความมุ่งมั่น เป็นหลักที่เรายึดถือในการทำงาน เราใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งหมดที่เรามี ในการแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ดี บริหารจัดการเงินลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามที่เราได้ให้สัญญาไว้ เราได้พิสูจน์ให้นักลงทุนเชื่อมั่น และไว้วางใจมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

In TRUST, We TRUST.

Open new possibilities, Together

เราเชื่อว่า การลงทุนที่ดีเป็นรากฐานของชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ จึงเป็นที่มาของออกแบบการลงทุน ภายใต้ชื่อ ECG-PEREF® ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนผู้มีความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้เข้าถึงและร่วมลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญ โดยมี ECG-RESEARCH เป็นเสมือนตัวแทนของนักลงทุนในการบริหารจัดการ

You are invited to know ECG today, and that is to know us for life.

เรามีความตั้งใจที่จะดูแลนักลงทุนทุกท่านอย่างจริงใจ ด้วยประสบการณ์และความเชียวชาญในการบริหารการลงทุน มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ให้การลงทุนกับเราเป็นประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่จะอยู่ในใจของคุณไปตลอด